Hướng dẫn cách tạo vũ khí chao để xoay cánh cấp 1, dành cho newbie


Nguyên liệu :


+ Item bất kỳ +4 trở lên
+ 1 chao
+ 1 bless
+ 1 soul


Item và bless, soul càng cao thì tỷ lệ kết hợp thành công càng cao


View more latest threads same category: